Dessa allmänna villkor gäller all användning av de tjänster som tillhandahålls av Rekarne Funding AB, org.nr 559124-9007 (”Rekarne Funding”) om inte annat har avtalats skriftligen.

1.     ALLMÄNT

1.1  Rekarne Funding ger företag, organisationer och föreningar (”Insamlaren”) möjlighet att genomföra insamlingar till gåvor, projekt eller andra typer av ändamål (”Projekt”).

2.     REGISTERING

2.1  Registrering av Projekt sker på www.varmtomhjartat.se. Uppgifter som lämnas vid registrering används av Rekarne Funding vid genomförande av de aktiviteter som sker under den tid som Projektet löper.

2.2  Registreringen är personlig och får inte överlåtas eller användas av annan än den som genomför registreringen.

3.     DONATIONER OCH BETALNING

3.1  Donationer sker i enighet med den instruktion som finns på www.varmtomhjartat.se och till ett klientmedelskonto i Rekarne Fundings namn. Donation är oåterkallelig. Om Rekarne Funding av någon anledning avbryter insamlingen till Projektet återbetalas donerade medel till givaren (”Givaren”). Om insamlaren avbryter insamlingen till projektet skall donerade medel återbetalas till Givaren.

3.2  Överföring av medel från Rekarne Funding till insamlaren sker efter avslutad insamlingstid, dock tidigast 14 dagar efter avslut. Rekarne Funding har ensamrätten att besluta hur och när överföringen ska genomföras.

3.3  Rekarne Funding debiterar inga avgifter, detta kan dock ändras då eventuella avgifter är till för att täcka transaktionskostnader för betalning, administration och andra kostnader som är förenliga med insamlingen av medel till Projektet.

3.4  Rekarne Funding har ensamrätt att bestämma vilka projekt som ska erhålla möjligheten till finansiering via www.varmtomhjartat.se. Rekarne Fundings beslut om vilka projekt som publiceras på www.varmtomhjartat.se kan inte överklagas.

4.     AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

4.1  Avtal har ingåtts mellan Rekarne Funding och Insamlaren när registrering har skett och mellan Rekarne Funding och Givaren när donationen genomförts.

4.2  Avtalet med Insamlaren gäller så länge Insamlaren har ett användarkonto hos Rekarne Funding. Insamlaren kan när som helst avsluta sitt användarkonto, varvid Rekarne Funding åtar sig att så snart som möjligt annullera kontot. Avslut av kontot befriar dock inte Insamlaren från eventuella skyldigheter som Insamlaren har gentemot Rekarne Funding enligt allmänna villkor eller andra överenskommelser mellan parterna.

4.3  Rekarne Funding har rätt att säga upp avtalet med Insamlaren med omedelbar verkan om Insamlaren eller Projektet

A. utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan väcka anstöt eller på annat sätt vara till skada, ekonomisk eller renommé, för Rekarne Funding eller något annat bolag inom koncernen; eller

B. begår brottsliga handlingar; eller

C. bryter mot villkor i dessa allmänna villkor eller andra överenskommelser med Rekarne Funding.

5.     IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1  Rekarne Funding äger samtliga rättigheter till Tjänsten, till webbsidan samt eventuella innehåll på webbsidan www.varmtomhjartat.se. Detta innebär att ingen annan än Rekarne Funding har rätt att nyttja varumärken, firmanamn, logotyper, bilder, filmer, grafik, layout och information etc. genom att tillgodogöra sig dessa genom kopiering, utskrifter eller på annat sätt, utan att samtycke har inhämtats från Rekarne Funding. Insamlaren, Projektet och Givaren har dock rätt att fritt göra utskrifter av innehållet på webbsidan www.varmtomhjartat.se för icke kommersiellt bruk och utan att ändra eller på annat sätt redigera innehållet samt att Rekarne Funding anges som källa.

5.2  Med Rekarne Fundings samtycke har Insamlaren och Projektet rätten att använda varumärken, logotyper och firmanamn etc. som tillhör Rekarne Funding.

6.     REKLAM OCH ANNONSERING

6.1  På webbplatsen www.varmtomhjartat.se och vid användande av Tjänsten kan olika typer av annonsering från företag, organisationer, föreningar och andra kommersiella eller ej kommersiella parter förekomma. Rekarne Funding tar inget ansvar för den annonsering som sker, utöver vad som gäller enligt lag.

7.     PERSONUPPGIFTER

7.1  Vid all användning av Tjänsten accepterar och samtycker Insamlaren, Projektet och/eller Givaren (”Användaren”) till att personuppgifter lagras och hanteras i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten.  

7.2  All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning (”GDPR”).

7.3  Syftet med lagring och hantering av personuppgifter är för att kunna tillhandahålla Tjänsten, vilket kräver att Användaren identifieras och att Användaren kan nås för kommunikation med Rekarne Funding. Uppgifterna kan komma att användas för statistikändamål och marknadsföring.

7.4  Användaren har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas och lagras. Begäran ska göras skriftligen till Rekarne Funding och vara undertecknad av Användaren, Begäran ska skickas till: Rekarne Funding AB, Kungsgatan 5, 631 93 Eskilstuna.

7.5  Om Användarens personuppgifter behandlas i strid med GDPR har Användaren rätt att begära att Rekarne Funding blockar, rättar eller raderar felaktig personuppgift.  Användaren kan när som helst meddela Rekarne Funding att personuppgifter inte ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

8.     REKARNE FUNDINGS ANSVAR OCH FRISKRIVNING

8.1  Rekarne Funding lämnar inga garantier, uttryckliga eller implicita, direkta eller indirekta, över Tjänstens skick och funktionalitet. Rekarne Funding förbehåller sig rätten att när som helst ändra Tjänsten samt de funktionaliteter som Tjänsten innefattar.

8.2  Rekarne Funding ska tillse att Tjänsten är funktionell och att störningar i Tjänsten minimeras. Rekarne Funding kan inte hållas ansvarig för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet eller funktionalitet och Användaren har inte rätt till ersättning för det fall sådana omständigheter uppkommer.

8.3  Rekarne Funding kan inte heller hållas ansvarig för fel i Tjänsten som beror på händelser utanför Rekarne Fundings kontroll såsom krig, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, lockout eller elavbrott osv.  Rekarne Funding kan inte heller hållas ansvarig för fel eller störningar i Tjänsten som beror på Användarens utrustning eller på något annat förhållande på Användarens sida, dataintrång, virus och/eller skadliga komponenter, som beror på Användaren eller någon i Användarens krets.

8.4  Rekarne Funding friskriver sig från ansvar för hur externa webbplatser, vilka länkas till från www.varmtomhjartat.se eller material tillhandhållet a tredje man kan påverka Användaren eller annan som besöker webbplatsen www.varmtomhjartat.se

8.5  Rekarne Funding ansvarar för eventuella återkrav på Insamlaren i det fall Insamlaren genomför ett projekt som avviker i väsentlig grad från det som Insamlaren sökt projektpengar för.

8.6  Rekarne Funding friskriver sig från allt ansvar i det fall Insamlaren inte fullgör sin utfästelse om motgåva.

8.7  Rekarne Funding friskriver sig från ansvar för Insamlarens förpliktelser gentemot myndighet, företag eller organisationer.

8.8  Rekarne Funding är ansvarig gentemot Användaren endast för direkt skada som uppkommer på grund av Rekarne Fundings grova vårdslöshet eller uppsåtliga förfarande. Under alla omständigheter är Rekarne Fundings ansvar endast begränsat till ett prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

9.     ANVÄNDARENS ANSVAR

9.1  Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor ska Användaren  

använda Tjänsten i enlighet med det instruktioner som framgår på webbsidan www.varmtomhjartat.se eller i övrigt anges av Rekarne Funding. Användaren ska ersätta och hålla Rekarne Funding skadelös från skador som uppkommer på grund av

a. användarens felaktiga användande av Tjänsten,

b. att annan än Användaren använder kontouppgifter för att använda Tjänsten,

c. användarens användande av material som tillhandahålls av Rekarne Funding och/eller framgår av webbsidan www.varmtomhjartat.se på annat sätt än som ett led i nyttjandet av Tjänsten,

d. krav riktade av tredjeman mot Rekarne Funding på grund av tredjemans rätt till varumärken, logotyper, firmanamn, information, upphovsrätt, patent etc., vilken har tillhandahållits av Användaren, och

e. information som tillhandahållits av Användaren och som strider mot lag, författning, föreskrift, annan bestämmelse eller god sed.

10.  ÄNDRING AV VILLKOR

Rekarne Funding förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Om Användaren inte accepterar ändringarna har Användaren rätt att säga upp avtalet med Rekarne Funding.

11.  TVIST

Tvister i anledning av Tjänsten och dessa allmänna villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Eskilstuna tingsrätt som första instans.